HỎI ĐÁP

Lộ trình và bể tánh thanh tịnh Phật giới không dụng công và có dụng công

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017
Lộ trình và bể tánh thanh tịnh Phật giới không dụng công và có dụng công

Tu theo đạo Phật chân chánh, phải tu như thế nào mới đúng?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

Điều kiện tu Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Điều kiện tu Thiền tông

“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?

Người chết phải cầu sao cho đúng?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Người chết phải cầu sao cho đúng?

Người tu theo Thiền tông có nên lập gia đình?

By :thientonghoc 0 Views 01/11/2017

Tâm hằng sanh muôn pháp?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Tâm hằng sanh muôn pháp?

SẮC TỨC THỊ KHÔNG – KHÔNG TỨC THỊ SẮC?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
SẮC TỨC THỊ KHÔNG – KHÔNG TỨC THỊ SẮC?

Vì sao có Nam có Nữ?

By :thientonghoc 0 Views 04/12/2017
Vì sao có Nam có Nữ?

Ý NGHĨA 7 BÔNG SEN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT? Bố thí Ba La Mật là bố thí làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Ý NGHĨA 7 BÔNG SEN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT? Bố thí Ba La Mật là bố thí làm sao?