HỎI ĐÁP

Quá khứ tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017

Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

By :thientonghoc 0 Views 06/11/2017
Đức Phật A Di Đà, sao Ngài lập quốc được?

HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

By :thientonghoc 0 Views 10/11/2017
HỎI VỀ ĐỨC LÃO TỬ VÀ KHỔNG TỬ

MÊ TÍN DỊ ĐOAN LÀ SAO?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
MÊ TÍN DỊ ĐOAN LÀ SAO?

HÀNH ĐÚNG LỜI ĐỨC PHẬT DẠY CHẮC CHẮN ĐƯỢC GIẢI THOÁT

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017

Tại sao trong các kinh điển Nhà Phật không đề cập đến âm dương sanh?

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Tại sao trong các kinh điển Nhà Phật không đề cập đến âm dương sanh?

Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

Lục Diệu Pháp Môn

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Diệu Pháp Môn

Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

Khi người nhận ra được phật tánh được diễn tả như thế nào?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Khi người nhận ra được phật tánh được diễn tả như thế nào?