HỎI ĐÁP

Người chết phải cầu sao cho đúng?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Người chết phải cầu sao cho đúng?

Ý NGHĨA 7 BÔNG SEN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT? Bố thí Ba La Mật là bố thí làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Ý NGHĨA 7 BÔNG SEN DƯỚI CHÂN ĐỨC PHẬT? Bố thí Ba La Mật là bố thí làm sao?

Ngài Trí Khải đại sư? Tiêu chuẩn của một Thiền sư thứ thiệt?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Ngài  Trí Khải đại sư? Tiêu chuẩn của một Thiền sư thứ thiệt?

Lục Diệu Pháp Môn

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Diệu Pháp Môn

SẮC TỨC THỊ KHÔNG – KHÔNG TỨC THỊ SẮC?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

HƯỚNG DẪN NGỒI THIỀN

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

Vì sao có Nam có Nữ?

By :thientonghoc 0 Views 04/12/2017
Vì sao có Nam có Nữ?

Người tu theo Thiền tông có nên lập gia đình?

By :thientonghoc 0 Views 01/11/2017

Khi người nhận ra Phật tánh được diễn tả trạng thái như thế nào?

By :thientonghoc 0 Views 18/11/2017
Khi người nhận ra Phật tánh được diễn tả trạng thái như thế nào?

Vô Nhãn, Vô Nhĩ, Vô Tỉ, Vô Thiệt, Vô Ý là sao? Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh…?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Vô Nhãn, Vô Nhĩ, Vô Tỉ, Vô Thiệt, Vô Ý là sao? Bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh…?