HỎI ĐÁP

Tại sao trong các kinh điển Nhà Phật không đề cập đến âm dương sanh?

By :thientonghoc 0 Views 31/10/2017
Tại sao trong các kinh điển Nhà Phật không đề cập đến âm dương sanh?

Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
Ăn uống như thế nào mà thành Ma Vương?

Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

By :thientonghoc 0 Views 07/12/2017
Thái tử Trần Anh Tông hỏi  Đức Vua Trần Nhân Tông: Tông Tà là Tông nào?

Khi người nhận ra được phật tánh được diễn tả như thế nào?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Khi người nhận ra được phật tánh được diễn tả như thế nào?

Lục Diệu Pháp Môn

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Diệu Pháp Môn

Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Lục Tổ dạy: “An tâm tại vọng tánh” là an tâm làm sao?

Lộ trình và bể tánh thanh tịnh Phật giới không dụng công và có dụng công

By :thientonghoc 0 Views 02/11/2017
Lộ trình và bể tánh thanh tịnh Phật giới không dụng công và có dụng công

Tu theo đạo Phật chân chánh, phải tu như thế nào mới đúng?

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017

Điều kiện tu Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 04/11/2017
Điều kiện tu Thiền tông

“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?

By :thientonghoc 0 Views 05/11/2017
“Tâm ta không ngữ cú, không một pháp cho người”?