HỌC THEO THIỀN TÔNG

Kinh cúng Cô Hồn theo Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 09/06/2018
Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông

Hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 01/11/2017
Hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông

Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ chuẩn theo Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 26/01/2018
Bàn thờ Cửu Huyền Thất Tổ chuẩn theo Thiền tông

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Ý NGHĨA HÌNH THỜ PHẬT CHUẨN THEO PHONG CÁCH THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 09/11/2017
Ý NGHĨA HÌNH THỜ PHẬT CHUẨN THEO PHONG CÁCH THIỀN TÔNG

Kệ sám hối phổ thông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối phổ thông

Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

26 câu hỏi dành cho người muốn hiểu rõ về Thiền tông (01-05-2018)

By :thientonghoc 0 Views 01/11/2017

Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ

By :thientonghoc 0 Views 09/06/2018
Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ