HỌC THEO THIỀN TÔNG

AN VỊ PHẬT THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 24/12/2019
AN VỊ PHẬT THIỀN TÔNG

Kệ sám hối phổ thông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Kệ sám hối phổ thông

Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018
Dòng chảy mạch nguồn thiền tông cũng là cách tu thiền

LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TU THIỀN TÔNG

By :thientonghoc 0 Views 01/03/2018
LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TU THIỀN TÔNG

Hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 01/11/2017
Hồ sơ Xin cấp Yếu chỉ, Bí mật Thiền tông

Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017
Hồi hướng công đức và phước đức về ngôi vị phật của chính mình trước khi ăn

Mạch nguồn Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 13/11/2018
Mạch nguồn Thiền tông

Bài kệ kính mừng phật đản của tổ Mã Minh

By :thientonghoc 0 Views 15/04/2018

Kệ sám hối dành cho người lỡ Khinh chê hay phá Thiền tông

By :thientonghoc 0 Views 25/10/2017

Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ

By :thientonghoc 0 Views 09/06/2018
Kinh cúng Cửu Huyền Thất Tổ