CÁI BAN ĐẦU CỦA CÀN KHÔN VŨ TRỤ, CON NGƯỜI VÀ VẠN VẬT

Ông Tỳ kheo Trường An Thịnh từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quì gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng:

 

– Kính bạch Đức Thế Tôn: Con còn có một thắc mắc là cái ban đầu của Càn khôn vũ trụ, con người và vạn vật, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Đức Phật dạy:

 

– Này Tỳ kheo Trường An Thịnh, phần này khi Như Lai chưa toàn giác cũng có thắc mắc như ông vậy. Khi Như Lai đã toàn giác và có đủ Ngũ nhãn, Như Lai sử dụng Phật nhãn để quan sát:

 

1/- Biên giới của Càn khôn vũ trụ đến đâu; nhưng Như Lai nhìn mãi mà không thấy biên giới của Vũ trụ, nên Như Lai thấy và biết như sau: “Vũ trụ không biên giới”.

 

2/- Như Lai sử dụng Phật nhãn để tìm con người đầu tiên. Như Lai cứ nhìn và tìm mãi mà cũng không thấy được con người ban đầu, nên Như Lai thấy con người và vạn vật là “Vô thuỷ”.

 

Ông Tỳ kheo Trường An Thịnh nghe Đức Phật trả lời, ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.

TRÍCH QUYỂN “HUYỀN KÝ CỦA ĐỨC PHẬT TRUYỀN THEO DÒNG THIỀN TÔNG”.
NXB. TÔN GIÁO HÀ NỘI.

Tin Liên Quan