Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông

Bài kinh tiễn Phật gia Thiền tông đầu tiền trở về Phật giới, khi tập huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền tông được công bố ra ngày 14-5-2017, để làm chuẩn.

Kinh tiễn Phật gia Nguyễn Thị…về phật giới

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch Đức thế tôn: Chúng con là Ban Quản Trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, xin đọc bài kệ này để tiễn Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị…trở về Phật giới. Kính xin Đức Thế Tôn và Mười phương chư Phật chứng minh.

Trước khi đọc bài kệ, chúng con xin:

 

Dâng hương:

Khói hương bay khắp bầu trời xanh

Rốt ráo tâm con bổn nguyện lành

Trên khói hương này xin Phật ngự

Chứng cho đệ tử tấm lòng thành.

 

Lễ Phật:

Kính lạy Phật từ bi cứu thế

Đem đạo Thiền phổ tế chúng sanh

Trần gian biết nẻo tu thiền

Nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường.

 

Lễ Pháp:

Kính lạy Pháp là phương giải thoát

Gốc tu thiền chánh pháp ngày xưa

Nhiều người giác ngộ có thừa

Vì đã biết được quê xưa của mình.

 

Lễ Tăng:

Kính lạy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần

Tự mình giác ngộ lý chân

Giúp người giác ngộ trọn phần Thiền tông.

 

Tôn kính Phật Bảo:

Phật là Đấng tối cao giác ngộ

Lập đạo thiền tế độ chúng sanh

Luật nghiêm giới cấm ban hành

Là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu.

 

Cõi trần thế mịt mù tăm tối

Biết đâu là đường lối thoát thân

Đầu tiên một bậc siêu nhân

Cất mình thoát tục bước chân lìa đời.

 

Đây đệ tử là người mong mỏi

Dứt trần duyên theo dõi học hành

Kính dâng một tấm lòng thành

Phụng thờ Đức Phật đạo thiền cao siêu.

 

Tôn kính Pháp Bảo:

Pháp của Phật giáo điều chánh lý

Theo Thiền tông học pháp tu thiền

Ba y một thất tùy duyên

Pháp môn Thanh tịnh hữu duyên rõ lời.

 

Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự

Được trở về Phật giới an nhàn

Sống trong thanh tịnh dễ dàng

Thiền tông thanh tịnh mở đàng huyền môn.

 

Lời dạy pháp hùng hồn cảnh tỉnh

Giúp chúng sanh hết bệnh hôn trầm

Quý thay diệu pháp thậm thâm

Chúng con hết dạ thành tâm tu thiền.

 

Tôn kính Tăng bảo:

Tăng là các nhà sư thanh tịnh

Tâm thể không không chẳng dính bụi trần

Ly gia cắt ái khinh thân

Dứt trừ bản ngã lãnh phần độ sanh.

 

Tăng là người thừa hành Phật Pháp

Đem đạo thiền dạy khắp thế gian

Hồng trần đám lửa cháy lan

Nước mưa thiền học xối tràng tắt ngay.

 

Chư Thánh Tăng công dày vô hạn

Độ chúng sanh không quản ngọc nhằn

Đội ân cảm đức không ngằn

Chúng con thờ kính lễ hằng dám sai.

 

Cúng dường Tam Bảo:

Kính lạy Phật Pháp Tăng Tam Bảo

Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường

Của này vốn của thiện lương

Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành.

 

Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng

Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh

Nguyện cầu tất cả chúng sinh

Tu theo Thiền học không còn trầm luân.

 

Thiền tông Phật dạy con mừng

Mừng vì sinh tử đã dừng với con

Chúng con nhất quyết lòng son

Quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân.

 

Hiện tại chúng con biết dừng

Không theo vật chất luân hồi dừng ngay

Hôm nay tại bàn thờ ngài

Kính xin Đức Phật nhận ngay lời này.

 

Chúng con kính nguyện tại đây

Thiền tông Đức Phật tại đây lưu truyền

Chúng con nguyện dứt các duyên

Tu theo thiền học không còn trầm luân.

 

Hôm nay thật sự con mừng

Không theo vật chất luân hồi dừng ngay

Pháp môn Thiền tông của ngài

Chúng con kính nguyện xin ngài chứng minh.

 

Chúng con cố gắng giữ gìn

Pháp môn thiền học ở cùng chúng con

Chúng con nhất quyết lòng son

Cố gắng gìn giữ để còn mai sau.

 

Chúng con thệ nguyện với nhau

Pháp môn thiền học không sao phai mờ

Thiền tông chân chánh con thờ

Kính xin Đức Phật nhận lời chúng con.

 

Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Chúng con xin đọc bài kệ này để tiễn phật gia Nguyễn Thị…trở về phật giới:

Thuở xưa tánh phật vào đây

Mượn thân tứ đại nên gây luân hồi

Thiền tông công bố ra rồi

Phật gia là người trợ giúp phổ ra.

 

Thế giới vật lý ta bà

Không ai thoát được vượt qua luật này

Phật gia là người đứng xây

Thiền tông Tân Diệu tại đây lưu truyền.

 

Phổ đi khắp chốn các miền

Giáo pháp nguồn thiền của phật Thích Ca

Họ Nguyễn góp sức phổ ra

Tuyệt ý Phật Đà là pháp Thiền tông.

 

Thiền tông phổ khắp núi sông

Nhiều người giác ngộ Thiền tông Đất Rồng

Công đức thật lớn là công

Phật gia Nguyễn Thị là công hàng đầu.

 

Chúng con ghi nhận công sâu

Hồi hướng công này Nguyễn Thị phật gia

Rời bỏ thế giới ta bà

Trở về Phật giới là nhà quê xưa.

 

Luân hồi sinh tử dây dưa

Giờ đây dã dứt sớm trưa an nhàn

Về nơi Phật giới bình an

Là nơi quê cũ an nhàn thảnh thơi.

 

Thế giới vật lý luân hồi

Trở về Phật giới thảnh thơi miên trường

Ở trong thế giới đau thương

Không an mà lại phải vương nghiệp trần.

 

Thế giới vật lý muôn phần

Tạo ra nhân quả đường trần phải đi

Muốn lìa sanh tử phải thì

Không tạo nhân quả làm chi luân hồi.

 

Thế giới vật lý bỏ rồi

Con đường sanh tử hết rồi với ta

Thiền tông của Phật Thích Ca

Dạy cho nhân loại thoát ra luân hồi.

 

Thế giới vật lý luôn trôi

Là đường sanh tử phải thôi không màng

Bỏ đi những chuyện thế gian

Về nơi Phật giới an nhàn thảnh thơi.

 

Thiền tông phổ biến khắp nơi

Ai muốn giải thoát tu thời Thiền tông

Thiền tông đang ở Nước Rồng

Giúp người giải thoát nội trong đời này.

 

Hãy nghe lời dạy của Thầy

Không dính vật chất là đây được về

Thiền tông xóa sạch u mê

Mở ra Phật nhãn là về quê ta.

 

Phật tánh thanh tịnh của ta

Tạo nhiều công đức là ta được về

Nhưng ta phải rõ đường về

Nhìn thấy sáng rực là quê của mình.

 

Phật giới trong cảnh sáng trưng

Điện từ Quang ấy là vừng mênh mông

Ở trong Phật giới ba không

Không buồn không giận cũng không não phiền.

 

Người sống thế giới đảo điên

Muốn về Phật giới là miền quê xưa

Chỉ cần thanh tịnh sớm trưa

Có nhiều công đức là về được ngay.

 

Ở trong sanh tử trần ai

Là phải sanh tử không ai thoát trần

Vật lý thế giới dương trần

Quy luật nhân quả kiềm chân mọi người.

 

Muốn lìa nhân quả phải thôi

Thôi đi tất cả luân hồi bỏ ta

Đây là lời Phật Thích Ca

Tuyệt ý Phật Đà bí mật Thiền tông.

 

Muốn về Phật giới phải không

Không dính không mắc ở trong dương trần

Thiền tông phật dạy đôi phần

Phải sống thanh tịnh là phần của ta.

 

Ngày xưa Đức Phật Thích Ca

Dạy cho nhân loại thoát qua luân hồi

Tất cả vật chất nên thôi

Thôi đi tất cả luân hồi bỏ ta.

 

Chỉ cần thanh tịnh là ta

Vượt qua vật chất là ta được về

Quê xưa chốn cũ là quê

Bể tánh thanh tịnh là quê vĩnh tường.

 

Vĩnh tường không có đau thương

Hằng sa chư Phật vĩnh trường sống đây

Phật gia đã hiểu chỗ này

Được về quê cũ ơn này Thích Ca.

 

Quản trị Tân Diệu trình ra

Nhà xưa quê cũ Thích Ca chỉ về

Nguyễn Thị nay đã được về

Về nơi quê cũ là quê vĩnh hằng.

 

Nam mô giáo chủ ta bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Phật gia danh Nguyễn Thị….

Hết duyên sống ở trần duyên người đời

Trở về phật giới nghỉ ngơi

Không còn luân chuyển để đời an vui.

 

Thiền tông Phật dạy bỏ tôi

Vì tôi là ngã nên đời phải luân

Phật gia đã tu chữ dừng

Dừng hết tất cả là dừng tử sanh.

 

Thế giới vật chất đua tranh

Đua tranh mà được tử sanh đi hoài

Giong ruỗi khắp chốn trần ai

Quy luật vật lý không tài thoát ra.

 

Lòng từ của Phật Thích ca

Hai năm thế kỷ dạy ra pháp thiền

Phật gia là người đại duyên

Phụ giúp truyền thiền của Phật Thích Ca.

 

Hôm nay dời khỏi ta bà

Về nơi phật giới là nhà ngày xưa

Phật gia công đức đã thừa

Về nơi phật giới quê xưa của mình.

 

Thiền tông phật dạy huyền linh

Người có công đức là mình về quê

Quê xưa Phật giới là quê

Người có công đức về quê Niết Bàn.

 

Thế giới vật lý không an

Như trong nhà lửa mà an bao giờ

Thiền tông dạy thoát trần nhơ

Trở về bể tánh trần nhơ không còn.

 

Thiền tông ở tại lòng con

Nay con quyết trí lòng con quyết gìn

Chư Phật trợ giúp người gìn

Pháp môn thiền học đưa mình thoát thân.

 

Thoát thân ra khỏi dương trần

Về nơi quê cũ hết phần tử sanh.

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần, 3 tiếng chuông)

 

An táng Phật gia thiền tông Nguyễn Thị…

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Đức Thế Tôn:

Chúng con xin trì tụng kinh này để an tang tứ đại Phật gia Thiền tông Nguyễn Thị….Kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh.

 

Khai kinh kệ:

Lời thuyết của Phật rất cao sâu

Tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu

Hôm nay nghe được Thế Tôn dạy

Rõ nghĩa Như Nai rất nhiệm mầu.

 

An tang tứ đại Phật gia thiền tông Nguyễn Thị…

Đời người như một giấc mơ

Trăm năm nào khác cuộc cờ đổi thay

Tuần hoàn vũ trụ chuyển xoay

Chết về sống ở xưa nay nẽ thường.

 

Hương, đăng, hoa, quả cúng dường

Nguyện cầu Tam Bảo Mười Phương chứng lòng

Hôm nay ta hãy đồng thời

Đưa người nhẹ bước về nơi phật đường.

 

Cũng vì bác ai lòng thương

Cầu cho Nguyễn Thị về nương Bồ Đề

Xa lìa biển khổ tối mê

Tam đồ lục đạo mà về quê hương.

 

Dứt lìa sanh tử vấn vương

Ở nơi thanh tịnh an khương đời đời

Vậy nên đây có đôi lời

Nhắc người bóng cũ nay thời biệt ly.

 

Cảnh đời lắm nỗi sầu bi

Tình ân phụ mẫu nay thời cách xa

Cảnh đời như bóng phù hoa

Tình thâm huynh đệ phải xa nơi này.

 

Cảnh đời nào khác chòm mây

Tình chồng nghĩa vợ hôm nay xa lìa

Cảnh đời như bọt nước kia

Tình thương cho mấy cũng lìa với nhau.

 

Cảnh đời như gió thổi mau

Tình thương con cháu thế sao cũng lìa

Cảnh đời như bể dâu kia

Tình bằng cố hữu cũng chia đôi đường.

 

Cảnh đời như thể bọt sương

Tình thâm quyến thuộc cũng thường cách nhau

Cảnh đời như đá mài dao

Cả hai mòn hết không nào bền lâu.

 

Cảnh đời như lửa đốt dầu

Cháy mau thì hết chớ đâu còn hoài

Cảnh đời nghĩ cũng bi ai

Khác nào hoa nở dồi mai hoa tàn.

 

Cảnh đời khó nỗi thở than

Khác nào một đám rừng hoang mịt mù

Cảnh đời vì bởi không tu

Nên đường sanh tử nu bù bao quanh.

 

Cảnh đời như gã bộ hành

Đeo theo vật chất khó lìa lợi danh

Cảnh đời như biển nước xanh

Gió cuồn sóng cuộn mé gành lao xao.

 

Cảnh đời như giấc chiêm bao

Như làn điện chớp khác nào tiếng vang

Cảnh đời như đống tro tàn

Giống như giã tràng xe cát biển đông.

 

Cảnh đời như thể mật ong

Thoa vào lưỡi kiếm gạt lòng trẻ em

Cảnh đời nhìn kỹ mà xem

Khi về Âm Cảnh nào đem món gì?

 

Cảnh đời là khối hiệp ly

Nay dời mai đổi theo thì thời gian

Hồi nào ở chốn đền vàng

Bây giờ gởi sác đồng hoang một mình.

 

Hồi nào mắt đẹp mày xinh

Bây giờ một đống thịt sình mà thôi

Hồi nào đi đứng nằm ngồi

Bây giờ yên lặng như trồi cây khô.

 

Hồi nào trang điểm khôi ngô

Bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài

Hồi nào tình bạn bắt tay

Bây giờ cắt đứt làm hai con đường.

 

Hồi nào mền, nệm, gối, giường

Bây giờ dứt bỏ thảm thương vô cùng

Hồi nào xưng bá xưng hùng

Bây giờ nhắm mắt mà chui xuống mồ!

 

Hồi nào lên xuống ra vô

Bây giờ yên lặng như đồ bất tri

Hồi nào ứng cử khoa thi

Bây giờ sao dứt mà đi cho đành.

 

Hồi nào ham lợi tham danh

Bây giờ một đám cỏ xanh nấm mồ

Hồi nào du lịch giang hồ

Bây giờ ở chốn đồng khô bạt ngàn.

 

Hồi nào trau ngọc chuốt vàng

Bây giờ một đống xương tàn rũ da

Hồi nào múa hát đàn ca

Bây giờ lìa bỏ cách xa xóm làng.

 

Hồi nào kiệu phụng lầu vàng

Bây giờ mặt biển sóng tràn nhấp nhô

Hồi nào anh chị chú cô

Bây giờ chẳng thấy ra vô bóng hình.

 

Hồi nào chồng con của mình

Bây giờ hai ngả thình lình cách xa

Hồi nào mẹ mẹ cha cha

Bây giờ bóng đã khuất qua xế rồi.

 

Hồi nào tớ chủ quân tôi

Bây giờ như nước mà trôi giữa dòng

Hồi nào bác thím em chồng

Bây giờ cách biệt hết mong được gần.

 

Hồi nào yểm cựu nghinh tân

Bây giờ chỉ thấy mộ phần thiết tha

Cảnh đời cách biệt thiên ma

Huỳnh tuyền choán lộ phải qua một lần.

 

Ở trong cảnh thế dương trần

Dầu cho vua chúa quan dân sang hèn

Hạng nào như thế bóng đèn

Hết tim thì tắt một phen mịt mù.

 

Dầu cho kẻ trí người ngu

Kẻ khôn người dại hình thù nhỏ to

Rốt rồi cũng táng một gò

Của trần để lại chẳng cho đem về.

 

Có gì trìu mến ham mê

Đeo theo vật chất nghiệp nghề mà chi

Hết rồi cũng bỏ mà đi

Nghĩ ra lắm nỗi sầu bi dập dồn.

 

Tiếng kêu ơi hỡi hương hồn

Cảnh đời nay biển mai cồn tỉnh chưa?

Tỉnh dồi dứt mối say sưa

Thì là có Phật dước đưa qua liền.

 

Do hồi còn sống sanh tiền

Tạo nhiều công đức gia điền khắp nơi

Bây giờ an hưởng vui chơi

Vì khi còn sống mình thời biết tu.

 

Cho nên mới được võng dù

Không còn trăn trối ngục tù trần lao

Dứt lìa sanh tử đớn đau

Ở nơi Phật giới ra vào thảnh thơi.

 

Chẳng còn nghĩ đến việc đời

Cõi trần giả tạm vốn thời đổi thay

Nếu như muốn vậy hôm nay

Phải tạo công đức ngày mai đặng chờ.

 

Biết rằng phải ngộ thiền cơ

Mau mau nhẹ gót qua bờ sông mê

Khi nào bỏ thế về quê

Thì là có Phật dựa kề một bên.

 

Rước đem về đến cõi trên

Hưởng phần thanh tịnh vững bền dài lâu

Đôi lời kính nguyện mong cầu

Nhờ chư Phật rước Phật thâu tánh về.

 

Thoát vòng biển khổ sông mê

Tam đồ lục đạo dựa kề hoa sen

Nhìn xem thấy dõ bóng đèn

Quang minh rạng chói một phen sáng lòa.

 

Nguyện cầu với Đức Phật Đà

Từ bi cứu độ cho mà Phật Gia

Trở về Phật giới bao la

Là nơi quê cũ của mà Thị….

 

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguyện cầu cho Phật gia thiền tông Nguyễn Thị…

 

Một lòng khấn nguyện Phật ngài

Cầu về Phật giới cho Ngài Phật gia

Phật gia ở cõi ta bà

Luân hồi nhiều kiếp nay đà về quê.

 

Chúng con cầu nguyện đường về

Mười phương chư Phật dước về nhà xưa

Thế giới vật lý dây dưa

Thiền tông khai mở nên đưa về nguồn.

 

Chúng con kính nguyện luôn luôn

Phật gia về nguồn để hết trầm luân

Quản trị chúng con biết dừng

Thiền tông phật dạy con dừng được ngay.

 

Chúng con kính nguyện Như Lai

Trợ giúp Nguyễn Thị được quay trở về

Xa lìa cõi mộng về quê

Quê xưa chốn cũ là quê Niết Bàn.

Niết Bàn thanh tịnh thênh thang

Là nơi an nhàn chư Phật sống yên.

 

Hồi hướng cho Phật gia Nguyễn Thị…

Phẩm kinh con mới tụng rồi

Nguyện đem công đức cho thời phật gia

Phật gia công đức bao la

Là phần quyết định để về nhà xưa.

 

Chúng con chợ giúp tiễn đưa

Phật gia Nguyễn Thị được đưa về nguồn

Chúng con kính nguyện luôn luôn

Chư Phật chợ giúp về nguồn thảnh thơi.

Nam Mô Giáo Chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

(Trích quyển Kinh Tụng Theo Pháp Môn Thiền Tông – NXB Hồng Đức)

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan