Bài kệ truyền thiền của Đức Phật cho ngài Ma Ha Ca Diếp

(Trích quyển :cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị Tổ sư thiền tông Ấn Độ – Trung Hoa- Việt Nam”- NXB Tôn Giáo)


Tin Liên Quan