Bài kệ 60 câu Đức Phật dạy tánh Phật

 

       (Trích quyển “Huyền Ký của Đức Phật và những vị Ngộ thiền” – NXB Hồng Đức)


Tin Liên Quan