Bài kệ Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người đồng tu

Khi vị thần Kim cang xác nhận thái tử Tất Đạt Đa đã chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Năm anh em ông Kiều Trần Như và 4 người bạn đồng tu, đồng ý giúp ngài thành lập giáo đoàn đạo giải thoát. Để giúp 9 người này hiểu, nên Đức Phật dạy 5 anh em ông Kiều Trần Như và 4 người đồng tu, pháp môn Thanh Tịnh Thiền bằng bài pháp bụi trần, các vị này đã triệt ngộ được đạo thiền nhờ Đức Phật dạy 4 câu như sau:

 

Phật tánh, không nay, không xưa

Phật tánh, không thêm, không bớt, không thừa

Người thấy sanh tử dây dưa

Hai thứ không chạm chỗ xưa Niết Bàn.

Chín vị này trình sự ngộ đạo thiền với Đức Phật bằng bài kệ sau:

Lang thang muôn nẻo cứ tìm cầu

Triệu đời tỷ kiếp chuyện không đâu

Hôm nay nghe được Cồ Đàm dạy

Chúng tôi nhận đươc quý hơn Châu.

 

Ân đức này chúng tôi mãi ghi

Tức khắc truyền đi chẳng khó chi

Bỏ vọng bỏ chơn là chánh nó

Mải mê tìm kiếm thật ngu si.

 

Dụng công tìm kiếm phật làm chi

Trực nhận chân tâm ngộ tức thì

Trần kia xao xuyến phải lìa bỏ

Tâm kia, tịnh, sáng nhận ngay đi.

 

Cám ơn người bạn trước cùng tu

Chỉ chỗ thâm sâu thật tối mù

Hôm nay chúng tôi thật sự biết

Nhận ra phật tánh không cần tu.

 

ĐỨC PHẬT LIỀN ẤN CHỨNG CHO 9 VỊ NÀY BẰNG BÀI KỆ:

Đầu tiên Như Lai thuyết đạo mầu

Các ông truyệt ngộ chỗ thâm sâu

Như Lai mừng các ông thấu

Ngọc châu như ý chẳng tìm đâu.

 

(Trích quyển “huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền”- NXB Tôn Giáo Hà Nội).

Tin Liên Quan