Bà Phất Nữ Liên An hỏi Đức Phật: Sao ban đầu Đức Thế Tôn không day pháp môn Thanh tịnh thiền mà phải đợi lớn tuổi mới dạy? Thiền đại thừa, thiền tiểu thừa và thiền Thanh tịnh khác như như nào?

Tin Liên Quan