Bà Hữu uất Nam Phương hỏi Đức Phật: Tu Thanh Tịnh Thiền là không cần dụng công.

Tin Liên Quan