Quá khứ tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc

Nick facebook T có thắc mắc muốn hỏi Thầy ạ:
Kính gửi Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.
Con có hai câu hỏi thắc mắc xin Thầy giải thích cho con được rõ thông ạ.
Trong kinh Kim cang Đức Phật có dạy:
– Ai nói ta nói kinh Kim Cang, người ấy phỉ báng ta, ai nói ta không nói kinh người ấy chê bai kinh.
– Quá khứ tâm bất khả đắc
– Vị lai tâm bất khả đắc
– Hiện tại tâm bất khả đắc .
Mong Thầy giải thích cho con được rõ thông hai câu hỏi trên ạ.
Con xin cám ơn Thầy và ban quản trị chùa!
ĐÁP:
– Ý câu hỏi 1: Ai nói ta nói kinh Kim Cang, người ấy phỉ báng ta!
* Giải thích: Ở trái đất này, nếu muốn trở về Phật giới để thành Phật, thì phải học công thức để trở về. Người nào nói kinh Kim Cang là Chân lý, thì người này phỉ báng Đức Phật vậy.
– Ý câu hỏi 2: Ai nói ta không nói kinh người ấy chê bai kinh.
* Giải thích: Kinh Kim Cang này là, phương tiện học để trở về Phật giới.
Vì vậy, ai nói Đức Phật không nói kinh Kim Cang, thì người này chê bai kinh là vậy.
– Ý câu hỏi 3: – Quá khứ tâm bất khả đắc. Vị lai tâm bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc .
* Giải thích: Ở trái đất này, luôn lúc nào cũng luân chuyển để sanh ra luân hồi và nhân quả.
Do vậy, ba thời: Quá khứ – Hiện tại – Vị lai: Không thời nào tu hành đắc quả Phật được.
Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu.

Tin Liên Quan