26 câu hỏi dành cho người muốn hiểu rõ về Thiền tông

1- Đức Phật lập ra đạo để dạy những chi?

2- Giác ngộ Giải thoát là gì biết không?

3- Tánh Phật, trong đó có gì phải thông?

4- Ở trong Tánh người gồm có những chi?

5- Đức Phật dạy đạo có mấy pháp môn tu, hãy kể ra?

6- Những hiện tượng lạ nơi trái đất này do ai làm ra?

7- Tại sao Đức Phật nói: Trong 49 năm Ta chưa hề nói ra 1 lời hay 1 câu nào, hãy giải thích?

8- Hãy giải thích rõ thành tựu của các pháp môn tu: Tiểu thừa, Trung thừa, Đại thừa. Niệm Phật, Niệm Chú.

9- Tại sao con người có Tâm?

10- Lý do gì con người bị luân hồi?

11- Muốn giải thoát phải làm sao?

12- Kiến tánh thành Phật là sao, hãy giải thích?

13- Trong 1 Tam giới có bao nhiêu hành tinh có sự sống?

14- Có mấy hành tinh Tịnh Độ trong 1 Tam giới, hãy kể?

15- Vòng Hoàng Đạo I có mấy hành tinh hãy kể?

16 Vòng Hoàng Đạo II có mấy hành tinh hãy kể?

17- Vòng Hoàng Đạo III có mấy hành tinh hãy kể?

18- Vòng Hoàng Đạo IV có mấy hành tinh hãy kể?

19- Nhiệm vụ của Ban bệ trời Tứ Thiên Vương làm gì trong Tam giới này?

20– Người sống nơi trái đất này, họ cúng để cho ai ăn?

21- Tại sao loài Người không thích tu Giải thoát?

22- Tại sao loài Người rất sợ Thương Đế?

23- Lý do gì loài người thích cầu xin và lạy Thần, Thánh?

24- Lý do gì, có quá nhiều người thích nghe người khác lường gạt mình?

25- Người đạt được “Bí mật Thiền tông”, khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, làm sao để trở về Phật giới?

26- Hãy kể các phần của người tu theo Thiền tông?

Ban quản trị chùa Thiền tông Tân Diệu.

(Nguồn: thientong.com).

Tin Liên Quan