Lý do gì loài người bị luân hồi?

Ngài Xá Lợi Phất lại thưa hỏi:
Kính bạch Đức Thế Tôn: Lý do gì loài người bị luân hồi? Học kế toán Lê Ánh ở đâu?
Đức Phật dạy:
Loài người bị luân hồi là nguyên do sau: Trong tánh của con người có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sức, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến.
Trong mỗi con người có cái tánh phật làm nhân cho sự sống, tánh phật này có 5 thứ:
1-ý là chủ 4 thứ: thấy, nghe, nói, biết.
2-ý lúc nào cũng thấy gọi là hằng thấy.
3-ý lúc nào cũng nghe gọi là hằng nghe.
4-ý lúc nào cũng rung động thật nhỏ, gọi là pháp trần, khi ý muốn phát ra tiếng, tự nhiên có tiếng lưu xuất gia, tiếng này gọi là phát.
5-ý lúc nào cũng biết 3 thứ: thấy, nghe, nói, nên gọi là hằng tri,
Cái ý này nó được bao bọc trong cái vỏ bọc của điện từ quang, nên Như Lai cũng như 10 phương chư phật gọi là tánh, mà cái đơn vị tánh này có đầy khắp trong phật giới, mà phật giới không có biên giới, nên Như Lai cũng như 10 phương chư phật gọi là trùm khắp mọi nơi. Để cho loài người biết sự sống của con người cũng như vạn vật, nên Như Lai cũng như 10 phương chư phật tạm gọi như sau:
1.loài người có tánh người.
2.loài trời có tánh trời.
3. loài thần có tánh thần.
4.loài súc sanh có tánh thú.
5. loài cô hồn có tánh hồn.
6. loài địa ngục có tánh ngục.
Trên đây là 6 nơi có sự sống trong 1 Tam Giới.
Như Lai đã nói ở trên: loài người có 16 thứ, trong 16 thứ này có cái tưởng là mạnh nhất, nên tất cả loài người sử sụng cái tưởng này để tưởng tượng ra như sau:
-Tưởng mình cầu xin ai đó thì mình được giải thoát.
-Tưởng tượng mình lạy ai đó để được họ cho mình giải thoát.
-Tưởng Tượng mình làm con hay tôi tớ cho ai đó để họ giúp mình giải thoát.
Nếu nói đến cái tưởng, thì không thể nào nói hết được, cũng vì cái tưởng này mà con người bị luân hồi không ngày cùng. Vì sao vậy?
Vì bất cứ ai sống trong quy luật của vật lý âm dương, thì phải bị nhân quả của vật lý âm dương quốn hút theo dòng: thành- trụ- hoại- diệt, tức luân hồi, cũng gọi là sinh- lão- bệnh- tử.
Như Lai dạy cho các ông rõ luân hồi trong 1 Tam Giới Như sau:
Trong 1 Tam Giới loài người là trung tâm:
1.Tạo phước để được hút vào các cõi cao hưởng phước.
2.Tạo ác để được hút vào các cõi thấp trả quả.
3.không tạo gì hết thì ở quanh quẩn trong dòng tộc thay phiên nhau.

(trích trong quyển “Đức Phật dạy tu thiền tông”- Nhà xuất bản tôn giáo Hà nội).

Tin Liên Quan