Ai bị luật quả báo của nhân quả thì Quán Thế Âm Bồ Tát không cứu giúp được

BÊN PHẢI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ LÀ ĐỨC ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT:
Ngài được danh hiệu là Đại thế chí, vì ngài tu được 6 căn không căn nào dính mắc 2 bên cả. Thế thường các vị thánh mà chúng ta biết và thờ chỉ tu thành tựu được 1 căn mà thôi.
BÊN TRÁI ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ LÀ ĐỨC QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT:
Đức quán thế âm bồ tát là vị bồ tát chỉ tu có 1 căn, là nhĩ căn viên thông, nhưng về phần hạnh nguyện của ngài phần nhiều phù hợp với chúng sanh ở thế giới này, vì vậy từ chùa đến nhà riêng, từ trên xe dưới thuyền đâu đâu cũng thấy hình bóng ngài.
Lời nguyện của ngài: Tầm thinh khắp thế giới ta bà, cứu nạn cứu khổ cho chúng sanh.
Ngài có thể xuất hiện rất nhiều hình tướng để cứu nạn cứu khổ khi ai đó cầu đến ngài.
Xin lưu ý phần này, vị nào muốn được ngài cứu nạn cứu khổ vị đó phải thực sự khổ vì vật lý, mà phải chánh đáng thì ngài mới cứu, chớ mình đi tranh giành với người khác mà xin ngài cứu khổ thì ngài không cứu được. Vì sao vậy?
Vì ai khổ mà bị oan trái thì ngài đứng ra cứu giúp đúng với lời nguyện của ngài, cũng đồng nghĩa là ngài thực hiện đúng theo quy luật nhân quả lơi thế giới này. Còn ai bị luật quả báo của nhân quả thì ngài không cứu giúp được.
Vì sao vậy?
Vì ngài không thể phá vỡ luật nhân quả nơi thế giới này.
Trưởng ban nói:
Còn phần giải thích pháp môn thiền tông học, mà chùa thiền tông Tâm Diệu chủ trương phổ biến ra, chúng tôi không thể đề cặp đến quyển sách đầu tiên này. Khi nào thiền tông phật đài chính thức lễ lạc thành, khi ấy mới công bố ra lời dạy của đức phật dạy tu thiền tông.
Vì sao phải đợi tới ngày ấy?
-Xin thưa, vì ngày chúng tôi làm lễ lạc thành thiền tông phật đài, cũng là lúc chúng tôi làm lễ an vị tôn tượng Đức Phật truyền thiền tông cho ông Ma Ha Ca Diếp làm tổ sư thiền tông đời thứ nhất, cũng là lúc pháp môn thiền tông này được chính thức công bố ra, đồng nghĩa pháp môn tu thiền tông chính thức được lưu truyền.

(trích trong quyển “tu theo pháp môn nào của đạo phật dễ giác ngộ”- NXB Tôn Giáo)

Tin Liên Quan