BỒ TÁT VÀ A LA HÁN, KHI HẾT DUYÊN SỐNG NƠI THẾ GIỚI NÀY, SẼ SANH VỀ ĐÂU?

BỒ TÁT VÀ A LA HÁN, KHI HẾT DUYÊN SỐNG NƠI THẾ GIỚI NÀY, SẼ SANH VỀ ĐÂU?...

Ông Tỳ kheo Lễ Thành An, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quì gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Học...

Tri kiến lập tri tức vô minh bổn -Tri kiến bất lập tri tức tánh Niết Bàn?

Tri kiến lập tri tức vô minh bổn -Tri kiến bất lập ...

Ông cư sỹ Lập Kiến Sanh: Từ chỗ ngồi đứng dạy đến trước...

Hằng ngày con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo pháp môn thanh tịnh thiền vậy con phải tu làm sao?

Hằng ngày con sống bằng nghề buôn bán, con tu theo phá...

Ông ưu bà tắc Triền Phương Thanh: Từ chỗ ngồi đứng dạy, ra trước...

Phân tích các pháp môn Đức Phật dạy...

I . Thứ nhất: Nguyên thủy: Còn gọi là tiểu thừa hay nam truyền: -Vì...

HÌNH THÀNH MỘT TRUNG ẤM THÂN....

  Đức Phật dạy: – Cái vỏ bọc của Tánh người, là cái...

Kính xin Đức Thế tôn dạy con cách ấm vô minh là sao?...

Bà Nam Thi Phương Vũ thưa hỏi tiếp: Kính xin Đức Thế tôn dạy con...