con muốn giúp cho người khác giải thoát, vậy người đó như thế nào con mới giúp được, kính xin Đức Thế Tôn dạy con?

con muốn giúp cho người khác giải thoát, vậy người đó như thế nào con mới gi...

Ngài Xá Lợi Phất lại trình thưa hỏi thêm -Kính bạch Đức Thế Tôn: Như con đã kiến tánh của con rồi, Nên con nhìn thấy những gì trong bể tánh...

Việc đọc đi đọc lại lời dạy của Đức Phật được gọi là Tụng Kinh

Việc đọc đi đọc lại lời dạy của Đức Phật đ...

Vào thời Đức Phật dạy đạo, khi trình độ khoa học và các phương...

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao được giải thoát, tu sao còn bị luân hồi? kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con

kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con căn bản tu sao đ...

Ngài Ưu Ba Ly thưa hỏi thêm: Kính bạch Đức Thế Tôn: kính xin Đức...

Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và tín ngưỡng

Đức vua Trần Nhân Tông dạy con cách giữ nước và t...

Khi Ban Tổ chức và Người dẫn chương trình mời Đức vua Trần Nhân...

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM: TỔ HUYỀN QUANG

TỔ VỊ THIỀN TÔNG THỨ 3 CỦA VIỆT NAM: TỔ HUYỀN QUA...

Ngài sinh (1254-1334) thọ 80 tuổi, ở làng Vạn Tải, Bắc Giang. Mẹ...

Giới thiệu TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA

Giới thiệu TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA...

TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA (bodhidharma), sanh sau Đức Phật nhập Niết Bàn...