NHÀ LỬA TRONG KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA, CÓ Ý NGHĨA NHƯ THẾ NÀO?...

Ông Thù Thắng An hỏi: – Kính bạch Đức Thế Tôn: Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Thế Tôn dạy Nhà lửa là sao, kính xin Đức Thế Tôn dạy...

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP LOA)

VỊ TỔ SƯ THIỀN TÔNG THỨ 2 CỦA VIỆT NAM (TỔ PHÁP L...

Ngài tên là ĐỒNG KIÊN CƯƠNG, bạn bè gọi là THIỆN LAI, sinh 1284,...

Con người có tánh người, vậy con người có tâm không?

Con người có tánh người, vậy con người có tâm khôn...

Vị thứ 2: Ông tỳ kheo Trọng Phương Anh: Từ chỗ ngồi đứng dậy,...

ĐÔNG PHƯƠNG PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG

ĐÔNG PHƯƠNG PHẬT DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG...

Đây là Đức Phật ẩn ý, chứ đã là Phật thì không có chỗ, không...

Kính xin Đức Thế Tôn dạy thật rõ về pháp môn giải thoát?  Chúng con là người tu hành làm gì có tiền để tạo ra công đức, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con?

Kính xin Đức Thế Tôn dạy thật rõ về pháp môn giả...

Ngài Xá Lợi phất lại thưa hỏi: Kính bạc Đức Thế Tôn: Kính xin...

Giới thiệu Tổ sư thiền tông đời thứ nhất: Ngài Ma Ha Ca Diếp

Giới thiệu Tổ sư thiền tông đời thứ nhất: Ngài M...

Ngài Ma Ha Ca Diếp lớn hơn đức phật 1 tuổi, là trong 10 đệ tử...