Giới thiệu về Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (Đức Vua Trần Nhân Tông)

Giới thiệu về Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (Đức Vua Trần Nhân Tông)...

Sơ Tổ Điều Ngự Giác Hoàng (1258-1308) thọ 50 tuổi. Thân thế và sự nghiệp của ngài chúng tôi không nêu, vì hiện có quá nhiều sách viết về ngài....

Con tạo ra công đức bằng cách nào? Công đức lưu tr...

Ông tỳ khoe Đạm Thân Thế Từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức...

NHỮNG CÁI LỢI CỦA NGƯỜI TU THANH TỊNH THIỀN

NHỮNG CÁI LỢI CỦA NGƯỜI TU THANH TỊNH THIỀN...

Ông Tỳ kheo Ca Chiên Diên, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức...

VỊ LAI DÁNG SANH PHẬT DI LẶC TÔN...

Đây là Đức Phật tương lai Ngài sẽ đến thế giới này, hiệu là...

LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TU THIỀN TÔNG

LỜI DẶN DÒ DÀNH CHO NGƯỜI MUỐN TU THIỀN TÔNG...

  Quả thật, hôm nay chúng tôi như “mở mắt đạo Thiền” và...

MUỐN ĐỨNG RA CẤT CHÙA, PHẢI THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO?

MUỐN ĐỨNG RA CẤT CHÙA, PHẢI THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀ...

Mở đầu là Ngài Ma Ha Ca Diếp ra trước Đức Phật, trịch vai áo...